Glossari

logorGlossari Informàtic Ebresoft

. (punto)  El signe punt te una gran importància en Internet pues no sóls se utilitza en la identificació de tot tipus de direccions (por exemple, en direccions de correu electrònic como info@ebresoft.com, aixi com per separar el nom del domini i de la seva extensió ebresoft.com  .es .org s’utilitza per separar les extensions del diferents formats d’arxius i també se identifica tot un sector de empreses denominades puntocom o puntcom.

😀  signe combinat denominat «emoticon «, «smiley» s’utilitzen per expressa de manera abreviada estat d’ànim, existeixen una gran varietat, normalment en expressions de rostres humans.

©  Copyright Dret que té l’autor sobre totes i cadascuna de les seves obres i que li permet decidir en quines condicions han ésser aquestes reproduïdes i distribuïdes.  

E  S’utilitza molt a Internet, de vegades seguida d’un guió, com abreviatura de  electrònic, es una mena de prefix  per a referir-se  a la versió electrònica de qualsevol concepte, exemple e-commerce, e-mail,  e-business, e-book …

@ (arroba)  Aquets signe es un de los components de las direccions de correu electrònic y separa el nombre del usuari de los noms de domini del servidor de correu (exemple: info@ebresoft.com).

2 El número 2 te un significat exponencial dins de les noves tecnologies degut a la inclusió en el anomenament de les nomenclatures «B2B «, «B2C «, «B2A»,  «P2P «…

401 Unauthorized (401 No autoritzat) 401 es un codi de estat surt  freqüentment    indicant  a un usuari del Web que no està autoritzat a accedir a una determinada pàgina web.

404 Not found (404 No encontrado) 404 es un codi de estat  que indica a un usuari del Web que no s’ha trobat  una determinada pàgina (Not found).

Abilene Nom d’una de les principals infraestructures de xarxa del projecte Internet2

Accés Acció d’introduir-se en una xarxa, sistema informàtic, en un fitxer o en un sistema de transmissió i disposar de informació,  dades o els recursos que conté.

Accés directe Icona que un usuari crea i situa a la pantalla d’un ordinador per tal d’accedir ràpidament a un fitxer, directori o un programa determinat.

Acrobat Programa d’Adobe que permet de fer documents (fitxers amb format .PDF)

Ack Abreviatura d’Acknowlegement. Un número a la capçalera TCP que diu al TCP quin byte ha d’esperar que arribi.

Acronym Acrònim  abreviatura usada a Internet en lloc d’una frase sencera .

ActiveX Nova tecnologia aplicada a partir de Internet Explorer 3 que permet d’incloure controls interactius d’aplicacions exportables a la xarxa i capaces d’operar sobre qualsevol plataforma a través, normalment, de navegadors WWW. en les pàgines Web. Llenguatge desenvolupat per Microsoft per ocupar el lloc de JavaScript.

Ad-hoc Mode de tarja wireless que permet connectar una targeta amb un altra, punt a punt, permetent mes  d’una connexió.

Adjuntar Annexar fitxers de qualsevol format de text, d’imatge, de so… a un correu electrònic.

Adreça d’interès Preferits (Favoritos) Adreça d’una pàgina web que un internauta visita i guarda a  fi de facilitar-hi l’accés mes rapit en ocasions posteriors.

Adreça d’Internet  Adreça que indica la ubicació d’una empresa, una organització, una persona… a Internet.

ADSL Línia d’Abonat Digital Asimètrica Es una tecnologia que permet accés a Internet a través del telèfon d’alta velocitat sense necessitat de bloquejar la línia, podent tenir a una sola línea connexió a la xarxa i connexió de veu simultàniament. Això és possible gràcies a una tecnologia ADSL que treballa amb el par de coure de la línia telefònica, a Ebresoft oferim aquets servei d’instal·lació de ADSL , be sigui per cable, router, wereless… del proveïdor que vulguin, i en la capacitat de transmissió de dades o per exemple ADSL Conexió 24 hores, 365 díes al any + trucades locals, provincials e interprovincials gratis + Modem ADSL USB   ó Router ADSL WIFI +  Pack Seguritat, configuració e instal·lació del ADSL. Ebresoft l’instal·larà la ADSL que vostè desitgi i del operador que desitgi en ADSL a 256, ADSL a 512, ADSL a 1 Gb, ADSL a 2 GB,  ADSL a 4 GB…

Address En Internet son una sèrie de caràcters, numèrics o alfanumèrics, que identifiquen un determinat recurs de forma única i permeten accedir a ell. Pot ser adreça de correu electrònic, exemple info@ebresoft.com   o bé una adreça d’una pàgina Web determinada  del tipus URL exemple www.ebresoft.com , podent ser www o sense aquesta especificació.

Agència de Protecció de Dades APD (Data Protection Agency) Organisme oficial creat a Espanya en 1993 com a conseqüència de l’aprovació de la LORTAD (Llei Orgànica de Regulació del Tractament Automatitzat de les Dades de Caràcter Personal). La seva finalitat és protegir als ciutadans contra les invasions  per mitjans informàtic   segons estableix l’article 18.4 de la Constitució Espanyola.

Agent   En Internet un agent (també cridat agent intel·ligent) és un programa que recull informació o realitza algun altre servei de forma planificada i sense la presència de física de l’usuari.

Airsnort  Escanejador de xarxes wireless.

Alias Sobrenom o Nik Alguns programes de correu electrònic y els xats permeten usar un sobrenom  o nom inventat en lloc del nom real.    

Alt Tecles per realitzar tasques que utilitzen freqüentment se poden realitzar mitjançant un mètode abreviat  de teclat. També pot fer referència al tex alternatiu per imatges en html

Altaveus Transductor electroacústic que transforma senyals elèctrics en impulsos sonors

AltaVista Excel·lent buscador de continguts a Internet.

America On Line Un dels proveïdors d’Internet més coneguts arreu del món.

Amplada de Banda concepte definit a una tecnologia de velocitat màxima de transmissió de dades, que ofereix un servidor d’accés a Internet,  la mesura utilitzada és el Megabytes per segon (Mb/s = 1.000.000 bytes/s). És una mesura  de la quantitat de dades que es pot transmetre al mateix temps.

Analogue signals Senyals analògiques Ones variables en amplitud que porten un senyal capaç de ser enteses per un dispositius receptors, com per exemple els senyals que traslladen  la veu fins a un telèfon analògic.

Anchors Ancores Es diu de les etiquetes d’Hypertext incrustades en una pàgina de la Web que permeten a l’usuari de saltar d’un punt a l’altre del mateix arxiu, a altres arxius o arxius de altres ordenadors.

Anonymous FTP FTP Anónim tecnologia que permet la transferència de arxius, sense haver de proporcionar el seu nom d’usuari i una contrasenya password. Utilitzant el nom especial d’usuari anonymous, o de vegades ftp, l’usuari de la xarxa podrà superar els controls locals de seguretat i podrà accedir a fitxers accessibles al públic situats en un sistema remot de documents, fitxers, programes… be sigui de pujada com de baixada per la xarxa.

Anonymous mail (correu anònim) Enviament de missatges de correu electrònic sense la  capçalera del remitent, al no aparèixer la identificació del remitent del missatge és també discutible des del punt de vista ètic, ja que de manera fraudulent poden dialitzar-se per generar Spam, enviar correus en virus, sol realitzar-se a través de servidors especialitzats, que eliminen aquesta informació.

ANSI American National Standards Institute Organització que  va determinat i normalitzar els procediments acceptats pels ordinadors d’arreu del món, expressats en números, lletres i símbols codi ANSI.

Antivíric (Antivirus) Programa informàtic que automàticament o a petició de l’usuari, te la finalitat de prevenir les infeccions produïdes pels virus informàtics. Perquè siguin realment efectius, donada la gran quantitat de virus que es creen contínuament, aquests programes deuen actualitzar-se diàriament, alguns programes mes conegut pels seus resultats son kaspersky, Norton, Panda, a ebresoft l’assessorarem…

Apatxe (Apatxe) Servidor HTTP de domini públic basat en el sistema operatiu Linux. Apatxe va ser desenvolupat en 1995.

Applet Programa   amb el llenguatge Java que es pot incloure  en una pàgina Web per poder efectuar algunes accions o utilitats que no se poden realitzar en HTML que necessiten determinades pagines web ,  per a executar-se en el navegador client..

AppleTalk Programa de connexió d’ordinadors Apple en àrea local LAN.

Aplicació Application Programa informàtics que fa unes funcions predissenyades que desenvolupen tasques específiques en un ordinador

Archie Servei d’Internet per a localitzar informació específica i que permet de cercar fitxers a Internet, mitjançant una base de dades actualitzada regularment que els indexa per nom

Acknowledgement  confirmació  de rebut confirmació d’un missatge que s’envia per a indicar que un paquet de dades ha arribat a la seva destinació sense incidències .  No acknowledgement, missatge d’arribada incorrecta de dades.

ARPA Advanced Research Projects Agency Agència de l’Exèrcit USA que rao de la guerra freda va desenvolupar el primer projecte per a la interconnexió d’ordinadors dels USA que no pogués esser destruïda en cas de guerra nuclear (ARPANET). ARPANET estava constituïda per ordinadors de commutació individual de paquets, interconnectats mitjançant línies telefòniques.

Article Qualsevol missatge publicat o enviat a un dels grups de discussió, pagina web, news…

ASCII Codi Standard Americà per l’Intercanvi d’Informació codi per    representar tota mena de lletres, números i caràcters, semigràfics i d’altres signes IBM va ampliar l’estàndard de 128 a 256 bytes   , molt poc utilitzat actualment a nivell d’usuari.

ASP Active Server Pages: És un llenguatge de sequenciació d’ordres Una pàgina ASP és un tipus  de pàgina HTML que conté uns petits programes “scripts”, que són executats en servidors Microsoft IIS Internet Information Server, abans de ser enviats a l’usuari per a la seva visualització en forma de pàgina HTML. incloeix moltes tasques de desenvolupament de la web, permet accedir a base de dades i generar continguts dinàmics.

ASP proveïdor de serveis d’aplicacions  Empresa l’objectiu de la qual és oferir als seus clients el lloguer, com alternativa a la compra, d’aplicacions per a i a través de la xarxa. Els clients dels proveïdors de serveis d’aplicacions són fonamentalment petites empreses i usuaris professionals.

Asynchronous Asincrònic, no subjecte a intervals regulars de temps, com ara certes transmissions de dades.

ATM mode de transferència asíncrona  . Metode de transmissió de paquets en banda ampla orientat a l’enllaç, adequat per a tota mena de dades   veu, text, imatge, vídeo…, bassada  en paquets de 53 bytes, sense una distribució en el temps i per diferents canals, arriba a  velocitats de fins a 1,2 Gbps

Attachment Afegitura Arxius binaris afegits a un correu electrònic, ja sigui codificat com a text ASCII o (Unencoded) bé pel sistema MIME. Podent  ser el fitxer pot contenir qualsevol objecte digitalitzat, podent ser arxius de text, gràfics, imatges fixes o en moviment, so, una aplicacio…

Authentication -autenticació. Verificació de la identitat d’una persona o d’un procés per a accedir a un programa, una zona restringida o poder realitzar determinada activitat.

B2B Business-to-Business  o tracte de Empresa a Empresa, entre empreses Modalitat de comerç electrònic al maijor en el qual les operacions comercials es realitzen entre empreses,  per exemple, una empresa i els seus proveïdors.

B2C Business-to-Consumer Business- to-Consumer  o tracte de una empresa a el client final o consumidor Modalitat de comerç electrònic al detall en el qual les operacions comercials es realitzen entre una empresa i els seus usuaris finals

Backup  còpia de seguretat   Còpia de tot tipus de fitxers o dades de manera que estiguin disponibles en cas que una fallada de hardware o software produint la perduda dels originals.

Banner  anunci o vinyeta  Imatge fixa o mòbil, gràfic o text de caràcter publicitari, normalment de petita grandària, que apareix en una pàgina web i que habitualment enllaça amb el lloc web de l’anunciant, mètode de finançament de algunes pagines web.

Bandwidth ample de banda.  Terme utilitzat    per a definir la quantitat de dades que pot ser enviada en un període de temps concret, determinat, per exemple, 20,6 Kbps

Base de Dades És una sèrie de dades/informació que tenen una relació entre si i que pot ser consultada i actualitzada. Es poden consultar, actualitzar, indexar dades per diferents sistemes i ordres.

Baud -Baudio  Es el numero de veces que cambia el ‘estado’ del medio de transmisión en un segundo.

Beeper «busca»   Petit dispositiu d’avis, de grandària una mica menor que un paquet mocador de paper, que permet la recepció de missatges escrits, emetent una xiulet  “beep” quan es rep el avis de missatge.

Bit Unitat bàsica mínima   de mesura de la informació en les transmissions informàtiques o les telecomunicacions. La paraula Prové de la l’abreviatura contracció de l’expressió binary digit(dígit binari).  Mentre que els nombres decimals tenen 10 valors possibles del 0 fins al 9, els bits només tenen dos valors possibles el 0 i el 1. Per això, un nombre binari   està compost de es una convinacio zeros i uns.

Bit per segon   Quantitat de bits que es transmeten per una línia de telecomunicacions en un segon. És una unitat de mesura de la velocitat de transmissió per una línia de telecomunicacions.

Bluetooth  Sistema de comunicació sense fil que permet la interconnexió de diferents dispositius electrònics  telèfons fixos o mòbils, PCs, portatils, agendes electròniques…   Bluetooth, que en anglès significa literalment  «dent blava”

Byte  Cadena de bits de longitud fixa (6, 8, 16 o 32) que pot ser tractada per un ordinador  i reconeguda com una unitat, que normalment correspon a un caràcter del codi ASCII. En un sentit estricte, byte denomina qualsevol cadena de bits, mentre que un octet designa la cadena formada per vuit bits.   un byte generalment està constituït per vuit bits. Un megabyte equival a un milió de bytes

Broadcasts Paquet de dades enviat a tots els nodes d’una xarxa, radio i televisio.

Browser o navegador Es un visor, un programa per a visualitzar tot tipus d’informació contingut en els diferent formats, «navegar» per Internet.

Bug Un bug és un error, un defecte de   la programació Pot produir-se per un error, en una fórmula matemàtica o per un defecte en la forma de lectura i tractament de la informació que es manipula  al l’executar un programa informàtic.

Buscador  Accés Web en el que per mig de directoris, recerques en paraules clau, news… podem trobar informació exemple www.google.com www.dmoz.com

Cabal  Quantitat d’informació que pot transportar un mitjà de transmissió per unitat de temps, que indica la capacitat del mitjà de transmissió. Normalment s’expressa en kBps (kilobytes per segon), bps (bits per segon) o bauds.

Cache   En Internet és la còpia mantinguda en memòria del PC per un navegador de les pàgines web visitades, de manera que  si l’usuari torna a sol·licitar-les, són llegides des del disc dur, sense necessitat d’haver de connectar-se de nou a la xarxa, millorant la rapidesa de visualització de la pagina web

Cable coaxial Cable format per un conductor central de coure, recobert de material aïllant, un conductor exterior concèntric i una coberta de proteccio.

Campus Virtual El Campus Virtual   és   un model d’ensenyament que no te necessitat de tindre una formació presencial, o pot ser combinada  basat en d’utilització de les tecnologies de la societat de la informació

Canal   Ruta o camí pel qual es transmet informació des de la CPU fins a un perifèric determinat, un element de memòria…

Canal de dades   Canal de comunicació utilitzat per a la transmissió de dades.

Canal de veu  Canal de comunicació utilitzat per a la transmissió d’àudio.

Carrier   Al igual que las empreses de logística en Internet carrier te el significat de portadora de un senyal o pols, que es pot  transmetre a través d’una línia de telecomunicació. Un carrier és també una empresa que opera en el sector de les telecomunicacions oferint serveis de telefonia

Cavall de Troia o troyano  Programa informàtic que esta programat per que el seu programador pugi accedir a interior  del sistema en el qual s’introdueix.

Carret de compra   En un lloc web de compra electrònica, es  on l’usuari va  col·locant  els objectes per comprar, te la seva comparativa exacta a un carret de compra  de una tenda.

CC Còpia  o Copia carbó És una de les línies que componen la capçalera d’un missatge de correu electrònic i on s’escriu un o varis destinataris   les identitats del qual, a diferència del que succeeix amb els inclosos en la línia CCO, apareixeran en el missatge rebut pel destinatari o destinataris principals.

CCO   Còpia carbó oculta És una de les línies que componen la capçalera d’un missatge de correu electrònic i on s’escriu un o varis destinataris   les identitats del qual, a diferència del que succeeix amb els inclosos en la línia CC , no apareixeran en el missatge rebut pel destinatari o destinataris principals.

CESCA Centre de Supercomputació de Catalunya http://www.cesca.es

Cell phone  Telefono cel·lular  telèfon mòbil,   sense fils connectat a una xarxa cel·lular i que permet a l’usuari el funcionament si te cobertura de la seva  xarxa. Una xarxa cel·lular, i els telèfons a ella connectats, pot ser digital o analògica. La tecnologia   digital   pot enviar i rebre informació a través d’Internet.

Chat – Xat   Tertúlia, xerrada ,conversa,  Comunicació simultània entre dues o més persones per mix de la xarxa d’Internet. Aquesta comunicació es pot fer per mitjans escrit, veu i vídeo.

Chat room – Xat room  sala de xerrada, espai per a xerrada virtual de la xarxa, cridat també canal “channel”, on la gent es reuneix per a xerrar amb altres persones que hi ha en la mateixa sala, normalment les sales es segmenten per continguts, deports, informàtica, amistat

Chaos Computer Club Club Informàtic Caos Organització internacional de caràcter antinormas, els components del qual es defineixen com portaveus dels pirates informàtics (hakers- intrusos) d’abats mundial , les seves demandes son la no restricció de la xarxa a cap nivell.

Chip – xip  microprocessador Circuit integrat en un suport de silici, de molt petites dimensions, format per transistors i altres elements electrònics . .

Ciberespai Espai sobre el qual se sustenten les autopistes de la informació.

Cipherpunk trencaxifrats,trencaclaus  Persona especialitzada a trencar claus criptogràfiques i superar sistemes de seguretat aprofitat el forats o buts informàtics o provocant-los. No confondre amb cyberpunk.

Cluster Unitat d’emmagatzematge física en discos. Pensant que un disc té sectors i pistes bàsicament, depenent de la quantitat d’aquests, el cluster és més gran o mes petit,   la grandària d’aquesta unitat pot ser variable.

Certificate Certification Certidicat o acreditació emesa per una entitat una empresa o usuari particular degudament autoritzats garantint que determinat dada, com pot ser una signatura electrònica o una clau pública pertany realment a qui acredita tal certificat, poden tenir diferents nivells.

CGI Common Gateway Interface: És un programa instal•lat al servidor que s’executa quan s’accedeix a una determinada URL i s’utilitza per a treure o posar dades com pot ser un formulari, es un estàndard de programació que determina com pot interactuar una pàgina web amb l’usuari, se organiza el enviament y recepcio de dades entre el servidor y el navegador, cada web pot tenir el seu propi directori cgi-bin per executar programes i scripts personalitzats . Els scripts son necessaris quan volem realitzar una pagina web interactiva, n’ha ha una gran quantitat de gratuïts , generant estadístiques, llibres de visites, calendaris…

Clic   clicar,  Acció de penjar en el botons del ratolí   una vegada col·locat el punter del mateix sobre l’àrea triada de la pantalla amb la finalitat de executar una acció a l’ordenador.

Client/servidor Model lògic d’una forma de procés de comunicacio, independent de plataformes de hardware i sistemes operatius , el client, envia una petició de fitxer a un altre programa, el servidor, establert en un altre ordinador i n’espera una resposta. Client i servidor poden actuar de manera intercanviable

CMT Comissió del Mercat de les Telecomunicacions a Espanya Organisme governamental encarregat del control del sector de les Telecomunicacions a Espanya

CPU  CPU són les sigles que fan referència a la Unitat Central de Processament (Central Processing Unit) exemple a 800 Mhz, on es troba el processador o microprocessador i on surten les ordres als altres dispositius que formen part d’un PC.

Codi font  Conjunt d’instruccions que componen un programa informàtic. pot estar compost de nombrosos llenguatges.

Cookies Són petites porcions d’informació en forma de missatge de text que envia el servidor web en format fitxer que es emmagatzema a una carpeta de l’ordinador del client. Tenen vàries utilitats, poden guardar informació sobre preferències de l’usuari, explorador utilitzat, webs o àrees de la web més visitades, preferències nom i contrasenya per a entrar a la pàgina, articles triats a un pàgina de compres on line, etc…També es diuen galetes, espia…

Commutador  Dispositiu de xarxa que pot enviar paquets d’informació directament al port associat a una adreça de xarxa determinada.

Commutador Ethernet  Commutador utilitzat en xarxes d’àrea local de tipus Ethernet.

Communicator -Palm Comunicador, Dispositiu electrònic que combina les funcions de un telèfon mòbil i un ordenador permet concertar-se a Internet, tecnologia GPS…

Comptador Dispositiu que conta el nombre de visites o d’impactes que ha rebut un lloc web.

Connexió remota  Operació realitzada en un ordinador a un lloc remot  per mix d’ell o de una xarxa d’ordinadors.

Còpia de seguretat suport que quan el necessitem es que n’ha pasat una de grossa, l’hem de fer al dia o en tems real. Es la solució als mals de cap, realitzar dites copies de dades en un moment concret que permet restaurar les dades o el sistema a l’estat en què es trobaven en el moment de dur-la a terme. És convenient realitzar aqueta tasca manual o automatitzadament i utilitzar aquests programes de tant en tant per a guardar en lloc segur les dades més importants i preveure pèrdues d’informació degudes a possibles fallides del hardware del software.

Copyleft Esquerra de còpia. Fórmula de copyright apareguda a raó del programari lliure  «free programari»  mitjançant la qual l’autor d’un programa ho declara com de domini públic, inclòs el codi font «source code», de manera que qui vulgui pugui usar-lo, modificar-lo o manipular-lo. Qui modifica un programa pot exercir sense restricció alguna el seu dret de còpia sobre el programa modificat.

Cracker Un cracker és una persona que intenta accedir a un sistema informàtic sense autorització. Aquestes persones tenen sovint dolentes intencions, en contrast amb els intrusos, i poden disposar de molts mitjos per a introduir-se en un sistema

Criptografia Terme format a partir del grec kruptos, ocult,  segons el diccionari acadèmic, descriu amb clau secreta, criptogràfic seria qualsevol procediment que permeti a un emissor ocultar, emmascarar, encapsular, el contingut d’un missatge o arxiu de manera que només persones en possessió de determinada clau  desxifrat.

CSS Cascade Style Sheet Fulla d’estils en Cascada.  És un conjunt d’instruccions HTML que defineixen l’aparença d’un o més elements d’un conjunt de pàgines web amb l’objectiu d’uniformitzar el seu disseny i alleugerir la seva programació

CSV -FVSC fitxer amb valors separats per comes Fitxer ASCII usat per a transferir dades entre diversos sistemes de gestió, en el qual els valors de les dades de registre d’origen es graven separant els camps mitjançant comes.

Cuc Programa, capaç d’autoreplicar-se i distribuir-se per la xarxa, que s’infiltra en un sistema informàtic amb la finalitat d’extreure’n informació crítica, col•lapsar servidors…

Data warehouse Sistema informàtic, que permet accedir a un gran volum d’informació encreuant diverses bases de dades, habitualment se instal·len als servidor per executar aquesta funció.

Cracker que busca la manera d’entrar en sistemes d’altres aprofitat o provocant errors de seguretat dels programes amb ànim destructiu. Hacker El  seria  lo mateix però a un nivell suposadament menys maligne o delictiu.

CU – SeeMee  Programa de videoconferència,  desenvolupat per la Universitat de Cornell (*EE.*UU). Permet a qualsevol que tingui els mateixos dispositius  d’àudio i vídeo  i una connexió de banda ampla, realitzar una videoconferència.  Permet també la multivideoconferencia i es de lliure distribució.

Cuc  Programa informàtic que s’autoduplica i autoenvia.  sen la seva propagació molt rapida.

CRM Customer Relationship Management Es la gestió de relacions amb clients, de manera automatitzada  el seu objectiu dels quals és que aquests puguin ser atesos de la manera més personalitzada possible.

Cyber   Prefix utilitzat àmpliament en   Internet per a denominar conceptes relacionats amb les xarxes e Internet com cibercultura,  cibernetica, cibernauta, cibersexo, ciberespacio…

Daemon Es una aplicació UNIX que s’utilitza per determinades tasques.

Dato  Unitat mínima entre les quals componen una informació.


DANTE Es organització sense ànim de lucre creada en 1993 amb l’objectiu de millorar les xarxes de comunicació dels organismes d’investigació europeus.

DES Data Encryption Standard.  Es un estàndard de xifrat dades, un algorisme  estandarditzat per l’administració de *EE .*UU

Desencriptació Desxifrat o  Recuperació del contingut real d’una informació encriptada prèviament

Debian Distribució GNU/Linux.

DHTML Llenguatge d’etiquetatge d’hipertext dinàmic  Llenguatge de marcació d’hipertext que conté objectes i esdeveniments que es processen en el costat del client dins el navegador web.

Directori Espai lògic d’una estructura jeràrquica  independentment del nivell tingui, que conté la informació emmagatzemada en un ordinador, habitualment continguda en fitxers. Un directori s’identifica mitjançant un nom, per exemple  Ebresoft, Els meus documents… » una carpeta»

Disc   Dispositiu físic de registre i emmagatzematge d’informació.

Disc dur   Disc, generalment instal·lat a d’interior de l’ordinador, en el qual es grava la informació mitjançant tecnologia magnètica, per poder llegir les dades per un o diversos caps lectors o gravadors. La seva mida es mesura en gigabytes (Gb). 1 Gb són 1.024 Mb.

Disc local  Disc situat a la unitat PC de procés de l’usuari.

DNS Domain Name Service o Domain Name System protocol encarregat de convertir els noms en adreces de zarza, ve a ser un traductor d’IP’s que les passa a noms recordables. En la pràctica, quan quan escrivim una adreça de pagina  web pel seu nom,  el  ordinador accedeix  al servei DNS per a consultar a quina adreça IP»numero» correspon.

Domini Adreça identificativa ve a ser com la matricula d’un cotxe   en forma de caràcters als dominis se li agrega una extensió en funció de .com (negocis), .net (Internet), .org (organitzacions) .es (espanya)…. exemple ebresoft.com, el domini ens permet accedit a un lloc sense conèixer la seva adreça numèrica,  les adreces electròniques gestionades per ICANN a nivell internacional i per ESNIC a Espanya… segons la extensió que volem llogar

DoS Denial of Service  Dos en la o en minúscula es la denegació de un servei, En Internet,   és un incident en el qual un usuari o una organització es veuen privats d’un recurs de manera temporal. normalment és realitzat de forma intencionada i maliciosa.

Download descarregar, baixar , baixar-se algo de la xarxa, es procés de transferir informació des d’un servidor d’informació al propi ordinador personal.

Echelon   Sistema internacional de interceptació de les telecomunicacions, utilitza la tecnologia via satèl·lit. Nascut en plena guerra freda es creu que ha evolucionant amb els temps incloent actualment activitats d’espionatge industrial. És dirigit per la NSA (National Security Agency, Estats Units) i per GCHQ (Government Communications Headquarters, Gran Bretanya). Té estacions de control, a més d’en els citats països, a Austràlia, Canadà i Nova Zelanda.

EDI Intercanvi Electrònic de Dades, protocol estàndard  bàsicament per tindre un control de venda i stoks, desenvolupat per DISA «Data Interchange Standards Association» per a la transmissió de dades entre empreses; el desenvolupament es anteriorment a la expansió d’Internet.

E-business   Qualsevol tipus d’activitat empresarial realitzada a través de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions el podem qualificar com un E-negosi o e-negosi electrònic.

E-comerç  comerç electrònic , Intercanvi de béns i serveis realitzat a través de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, B2B, B2C…habitualment amb el suport de plataformes comercial o botiges virtuals.

E-mail Electronic mail o correu electrònic, Versió electrònica del correu postal, aplicació mitjançant la qual un ordinador pot intercanviar missatges amb un o varis  usuaris  a través de la xarxa. El correu electrònic és una de les eines més utilitzades a Internet.


Encriptació
El xifrat és el tractament d’un conjunt de dades, continguts o no en un paquet, a fi d’impedir que ningú excepte el destinatari o posseïdors del accés   pugui llegir-los. Hi ha una gran quantitat  de xifrat de dades, que constitueixen la base de la seguretat de la xarxa.


ÉS-NIC Registre Delegat d’Internet a Espanya,   té encomanada la responsabilitat de gestió del domini de  DNS de primer nivell per a Espanya (.és) sols el poden tindre empreses, particulars  o entitats d’Espanya.

Ethernet  Es un sistema de xarxa d’àrea local d’alta velocitat, desenvolupada per Xerox, Digital e Intel. S’ha convertit en el mètode de accés LAN mes utilitzat, es  un estàndard de xarxa corporativa.

Excel Fulla de càlcul de Microsoft, integrada en el paquet  Office.

Eudora  Un dels més populars programes   de correu electrònic. Va ser desenvolupat per l’empresa nord-americana Qualcomm.

Extranet  Interconnexió entre dues o més xarxes per mitja de sistemes basats en la tecnologia Internet.

FAQ  Es una llista de les preguntes realitzades amb major freqüència de un tema específic i les seves respostes.

Filtre  Opció que tenen les aplicacions de correu electrònic que es poden configurar en funció de les necessitats requerides, on se realitzen de  forma automàtica.

Finger Programa que mostra informació sobre un usuari(s) especifico(s) connectat(s) a un sistema local o remot. S’utilitza per esbrinar si un node d’Internet es troba actiu.

Firma digital   Informació xifrada que identifica al autor de un document electrònic i autentifica que es qui  diu  ser, esta avalat per una entitat o organisme.

Firewall Tallafocs. Dispositiu de hardware o software que es col·loca en o entre una xarxa local i Internet i l’objectiu de la qual és assegurar que totes les comunicacions entre els usuaris d’aquesta xarxa i Internet. És una mida de seguretat que evita infiltracions a la red local.

Firmware El firmware d’una targeta és el microcodi que detecta el xipset i controla el seu funcionament intern,  s’emmagatzema a la memòria que porta la tarja. S’ha d’anar actualitzant el firmware ja que les versions son millorades reparen bugs i milloren el seu funcionament.

Fitxer Arxiu  bloc lògic Agrupació d’informació  considerat com a una unitat per l’usuari a la que l’atorga un nom. Totes les dades que s’emmagatzemen en un ordinador es denominen fitxers, estructurades en directoris. L’ordinador pot guardar textos, imatges, vídeos… Segons el seu contingut, aquets fitxers o arxius tenen una extensió diferent.

Flash   És un programa que crea gràfics animats de gran vistositat, per a ser mostrats en els navegadors Internet. Ho ha desenvolupat l’empresa Multimèdia comprada actualment per Adobe.

Folder carpeta o directori que te un nom i que consisties en un espai del disc dur d’un ordinador destinat a emmagatzemar fitxers , de qualsevol tipus ext, video, imatge… o d’altres carpetes.

Formació Ebresoft li ofereix formació informàtica en Formació Excel, Formació Access, Formació Windows, Formació ASP, Formació Word, Formació Photoshop, Formació Internet…

Freeware   Programes informàtics que es distribueixen a través de la xarxa de forma gratuïta.

Free Programari Programari lliure, programes desenvolupats i distribuïts segons la filosofia de donar a l’usuari la llibertat de copiar, distribuir,  canviar i millorar aquests programa. exemple Linux.

Frame  Marc,   possibilitat que ofereix el llenguatge HTML de dividir una pàgina web en diverses zones independents.

Frame Relay   Estàndard internacional de xarxes sobre un sol enllaç físic, utilitzat per la transmissió  de dades per a xarxes públiques i privades, definit sobre estàndard RDSI.

From  Part de un correu electrònic, «desde, de» És una de les línies que componen la capçalera d’un missatge de correu electrònic i la seva finalitat és identificar a l’emissor del missatge.

FTP  Protocol que permet connectar amb un sistema remot per a transferir fitxers. La màquina que actua com servidor s’escau  sol·licita un nom d’usuari i contrasenya per a assegurar-se que l’usuari que intenta accedir té les autoritzacions correctes. Depenent dels privilegis del compte, l’usuari podrà accedir a determinades àrees, de les que se li hagin atorgat permís previ. FTP és molt utilitzat per aquells usuaris que tenen pàgines web, ja que els permet actualitzar els continguts transferint al servidor nous continguts.

Gateway   Punt de enllaç d’una xarxa que actua com punt d’entrada a altra xarxa, passarel.la que comunica xarxes de diferent tipus o estructura

GB  Gigabyte Unitat de mesura de la capacitat de la memòria o  de dispositius d’emmagatzematge informàtic disc dur, CDROM, DVD, memoria usb… Un GB correspon a 1.024 milions de  byte.

GIF Format d’Intercanvi Gràfic es un format gràfic utilitzat per a publicar fitxers en la xarxa, creat i patentat per l’empresa nord-americana Unisys. Els gràfics GIF, juntament en los JPG son els mes utilitzats en  pàgines HTML,  Hi ha un tipus especial de  de GIF el GIF animat.

GPRS Servei General de Ràdio per Paquets  Servei de comunicació de telefonia mòbil basat en la transmissió de paquets de dades. Es una tecnologia intermèdia entre els sistemes GSM i UMTS.


GPS Sistema de Localització Global es un sistema de localització geogràfica via satèl·lit, capaç de donar la localització d’una persona o objecte es necessari un transmissor-receptor GPS.

GPL Llicència Pública General  es una llicència de regulació dels drets d’autor dels programes de programari lliure «free programar». Aquesta llicència, promoguda per la Free Programari Foundation (FSF) juntament a l’iniciativa GNU,  que permet la distribució de còpies de programes  modificar el codi font dels mateixos o utilitzar-lo en altres programes.

Gopher  Antic servei de distribució d’informació per la xarxa, basat en menús que serveix per explorar recursos d’Internet, anterior a l’aparició del WWW. Desenvolupat per la Universitat de Minnesota.

Gnutella  Sistema mitjançant el qual els usuaris poden intercanviar fitxers a través d’Internet directament i sense haver de passar per un lloc web, utilitza la  tècnica  P2P.

GNU Projecte creat en 1984 amb la finalitat de desenvolupar un sistema operatiu tipus Unix  de programari desenvolupat per la seva distribució sense finalitats de lucre.

Globalització  Fenomen causat principalment per l’acció combinada de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, i el seu potencial de rapides i fluides de dades sen instantània i d’abast mundial, influin a nivel social i comercial a un nivell molt important.

Guru  Persona  considera com a savia i pionera en quan a un determinat tema.

GSM Sistema Global per a comunicacions Mòbils es un sistema de transmissió de audio i dades, compatible de telefonia mòbil digital desenvolupat a Europa amb la col·laboració d’operadors, Administracions Públiques i empreses.

Hacker Pirata  Una persona que te molts  coneixement del funcionament intern d’un sistema d’un ordinador o d’una xarxa d’ordinadors, y que els aprofita per introduir-se sen se consentiment dintre d’aquets.   Els Hackers proclamen tenir una ètica i uns principis contestataris e inconformistes però no delictius.

Hardware  Components físics d’un ordinador o d’una xarxa, màquines, equips, dispositius i suports físics.

Header  Capçalera  Part inicial d’un paquet que precedeix a les dades d’un missatge i que conté les adreces del remitent i del destinatari,altres camps…

Hiperenllaços Són els enllaços que contenen els documents hipertext i que guarden informació sobre el document al que activaran . Al clicar un hipervincle es passa a un altre pàgina o activa un servei.

Hipermedia web que integren informació en distints tipus de formats: text,  so, gràfics, vídeo…

Hipertext Text amb enllaços. Inclou text sense format i etiquetes que diuen a un navegador com mostrar el text amb hipernellaços i que al clicar damunt ens porten a al destí del enllaç escrit. Va ser creat  per el físic nord-americà Vannevar Bush en 1945,

Hit Nom que assigna un ordinador quant un usuari   entra en una pàgina recull o linka amb algun element hipertextual d’aquesta.

Hoax enganyifa o llegenda urbana utilitzat per a denominar a remors falsos, especialment sobre virus inexistents, de que de vefgades tenen mes incidencia que algun virus reals.


Home page  Primera página de un servidor WWW o pagina d’inici.

Hop Terme utilitzat per a denominar un salt  desde  un punt d’origen a un altre de desti  al llarg d’una xarxa a través de  routers .

Host System   Ordinador servidor que mitjançant els protocols TCP/IP, permet la  comunicar-se amb altres sistemes d’una xarxa, de tal manera que els usuaris poden interactua entre ells, aques se comuniquen  utilitzant programes   com el correu electrònic,  WWW i FTP.

Host name o nom de sistema amfitrió  Nom utilitzat per  un sistema amfitrió. Per exemple ebresoft.com.

HTML  Llenguatge de Marcat de  Hipertext es un llenguatge codificat que s’escriu per a que se pugen visualitzar les pagines  web  a través de navegadors WWW.  esta basat en l’ús d’etiquetes, amb el qual es defineixen el format, la posició,   el funcionament de les imatges,   els hipervincles… es el llenguatge basic de les pagines web.

HTML Dinàmic . Extensions del llenguatge HTML que permeten crear pàgines web més dinàmiques en un format animat  i mes expressiu. 

HTTP Protocol de Transferència de Hipertext es un protocol que possibilita d’intercanvi d’informació entre els clients web i els servidors HTTP, utilitzat per a la transferència de documents WWW de forma que els usuaris poden «navegar» a través d’Internet. el client realitza una petició i el servidor o servidors responen enviant l’informació sol·licitada.

HTTPS Protocol Segur de Transferència de Hipertext es un protocol de seguretat dissenyat per Netscape i incorporat al seu propi navegador amb la finalitat de garantir la seguretat de les comunicacions entre l’usuari i el servidor web.

ICANN  Corporació Internet per a l’assignació de Noms i Nombres es un organisme independent sense ànim de lucre creat en 1998 amb l’objecte  , l’assignació d’espai d’adreces  IP i la gestió del sistema d’assignació de noms de domini. Substitueix en aquestes funcions a la  IANA.


ICMP Protocol que s’encarrega de notificar problemes de comunicació quan els paquets enviats d’informació no aconsegueixen arribar a la seva destinació.

Icones Símbols gràfics que representen un programa, arxiu, funció…

Infografia La infografia consistent en el disseny gràfic per ordinador.


Infovía  Servei creat per Telefònica en 1995 i substituït per Infovia Plus en 1999

Instal·lar Executar un programa en un disc dur i configurar-lo de manera que funcioni correctament.

Intel·ligència Artificial Concepte aplicat al software que  el funcionament sigui similar als processos humans de presa de decisions.

Internet2 Projecte nascut als EE.UU. denominada la nova Internet que consisteix en interconnectar centenars d’universitats per a fins educatius i científics amb una xarxa més ràpida

Interfaç Lloc de trobada d’interacció o connexió entre dos,  be siguin   components de maquinari, entre dos aplicacions o entre una aplicació i el usuari.

Internauta Usuari d’Internet.

Internet Xarxa de telecomunicacions.

Internet Explorer   Navegador WWW creat per l’empresa nord-americana Microsoft. És el  navegadors Internet més utilitzat.

Intranet  Xarxa pròpia d’una organització, dissenyada i desenvolupada seguint els protocols propis d’Internet, en particular el protocol *TCP/*IP. Pot tractar-se d’una xarxa aïllada, és a dir no connectada a Internet

IP Protocol Internet es un conjunt de regles que regulen la transmissió de paquets de dades a través d’Internet. Permet a un paquet de dades viatjar a través de múltiples xarxes fins a arribar al seu destí. el tractament  de d’informació  de paquets que són fraccionats  i  tractats independentment, de forma que cadascun d’ells pot viatjar per diferents trajectòries per a arribar a la seva destinació. També els noms de les màquines d’Internet es diuen direccions IP.

IRC  Xerrada Interactiva Internet es un protocol mundial per a converses entre diferents usuaris de manera simultània    que permet comunicar-se per escrit,  mitjançant el teclat a temps real.

ISP Proveïdor de Serveis Internet Empresa que dona accés a Internet a persones físiques o d’altres empreses i normalment ofereix d’altres serveis,  hospedatge de pàgines web, consultoria, corrreus…

Java  Llenguatge de programació molt utilitzat desenvolupat per l’empresa SUN Microsystems per a l’elaboració de petites aplicacions exportables a la xarxa  applets,  i capaces d’operar sobre qualsevol plataforma a través  Permet donar dinamisme a les pàgines web.

JPEG JPG Format de imatge de alta compressi. Aquest format redueix la grandària de la imatge fins a entre 10 i 20 vegades, segons el tipus d’imatge, no seria aplicable en imatges GIF petites i pocs colors, la comprensió la fa en detriment de la qualitat.

JSP  Java Server Pages. Una tecnologia per a servidors. Va ser desenvolupat per l’empresa SUN com alternativa al llenguatge  l’ASP desenvolupat per Microsoft. Una pàgina JSP és un tipus  l de pàgina HTML que conté uns petits programes  també enomenats scripts, que són executats en el servidor.

KB  Kilobyte  Unitat de mesura de la capacitat de la memòria o de dispositius d’emmagatzematge informàtic disc dur, CDROM, DVD, memoria usb…  Un KB correspon a 1.024 bytes.

Key Clau o Codi de signes convinguts per un acces restringit o per a  la transmissió de missatges secrets o privats.

Keyword Paraula clau, es un conjunt de caràcters que pot utilitzar-se per a buscar una informació en un cercador o en un lloc web.

Kbps  Kilobits per segon  Unitat de mesura de la capacitat de transmissió d’una línia de telecomunicació. Un Kbps correspon a 1.024 bits per segon.

LAN  (Local Area Network). Xarxa d’àrea local.

Link    vincle o enllaç d’hipertext  que serveix n per a saltar d’una informació a una altra o d’un ordenador a un altre, de una part de un document a un altre.

Linux es un sistema operatiu lliure, multiusuari i multifunció basat en UNIX, el mes  popular, es gratuït, competeix a nivell de servidors en d’altres sistemes operatius com UNIX o Windows, i esta mes enrederit a nivell d’usuari.

Listserv llistes de distribució es un sistema de distribució de correu electrònic organitzat sobre la base de llistes d’adreces.

Llistes de correu Mailing List o Adreça electrònica a la qual es pot subscriure qualsevol persona que disposi de correu electrònic per rebre informació en format de missatges,  s’identifiquen els usuaris donar-se d’alta el seu correu electrònic, i se gestiona de qualsevol un servidor.

Login Identificació d’usuari i contrasenya. Acció d’introduir el nom mitjançant el teclat per accedir a un servei  , programa o altre  ordinador restringit.

Macintosh Model d’ordinador d’Apple que es va desenvolupar  un sistema  interfaç gràfica avançat.

Màscara de direcció Combinació de bits en la qual es pot reconèixer si la direcció és d’un protocol de xarxa, una xarxa o un ordinador.

Mail gateway Passarel·la de correu. Màquina que connecta entre si a dos o més sistemes d’egual programari o  diferents.

Mail server  servidor de correu es un  Dispositiu que gestióna el tràfic de correu electrònic.

Megas de RAM Mesura que  expressa una quantitat de memòria (64,128, 256,512, 1024… megabytes emmagatzemada a la Random Acces Memory, Memòria d’accés aleatori. És la memòria que l’ordenador guarda les dades que li permeten al processador   ràpidament  les aplicacions i les dades que utilitza, es   important en quant a la  velocitat del PC, per la seva gestió am el sistema operatiu,

Megabit per segon   Quantitat de milions de bits  de mesura que es transmeten per una línia de telecomunicacions quantificada en  segons.

Majordom Aplicació utilitzada en els servidors de llistes, s’encarrega de realitzar de forma automatitzada funcions de gestió,  exemple altes i baixes…

Malware  programes malignes   que  l’objectiu es causar danys a ordinadors, sistemes o xarxes.

MB Megabyte Un MB correspon a 1.024.000 *bytes.

Megabits Mbps megabits per segon Unitat de mesura de la capacitat de la memòria o  de dispositius d’emmagatzematge informàtic disc dur, CDROM, DVD, memòria usb… Un Mbps correspon a un milió de bits per segon.

Memòria Emmagatzemament primari d’un ordinador.

Microsoft La colonitzadora de  software mes gran del   món, creadora del sistema operatiu MS-Dos i del Windows i Office.

MiddlewareAgrupació de funcions que permeten que les aplicacions funcionin en una xarxa.

Mime  Conjunt d’especificacions Internet de lliure distribució aquestes extensions de correu Internet permeten l’intercanvi per a ús múltiple es un format per transferir informació de qualsevol naturalesa  dades, imatge,   vídeo… per correu electrònic.

Mirror   Servidor Internet que és una còpia exacta d’altre servidor o una de part d’ell. utilitzat per donar un servei mes rapit entre llocs mol dista’ns.

Missatgeria Instantània  Sistema d’intercanvi  d’informació de missatge escrits, veu o imatge en temps real a través de la Xarxa exemple Messenger.

Mit Massachussets Institute of Technology Universitat ubicada a Boston  Massachussets  considerada   com la millor universitat tècnica del món.

Mòdem  Acrònim de  modulador es un equip electrònic per transmetre dades  que transforma els senyals digitals de l’ordinador en senyals analògics o de analògica a digital, que poden ser transferits mitjançant la línia telefònica   normal o una línia de cable de mòdem per a cable.

Mòdem ADSL  Mòdem de tecnologia processament digital mes avançada  que permet connectar-se a una línia d’abonat digital asimètrica, de manera que pot transmetre gran quantitat d’informació  i tindre servei de telefonia a la vegada.

Moderador Responsable o responsables de filtrar o moderar  en determinats fòrums, Chats, missatges no vàlids… o en serveis que s’han de complir determinades regles.

Mode Ad-hoc permet connectar una targeta amb un altre, punt a punt. Suporta més d’una connexió.

Mode Client o Managed  Permet associar-se a un punt d’accés (AP) com a client.

Mode Repeater  Repeteix la senyal i d’informació d’un AP.

Mode Bridge: Fa de pont entre dos o varis Ap’s.

Mode Master: Actua d’Accès Point, dona connectivitat a clients.

Mosaic  Navegador WWW promogut per la  NCSA en 1993 i creat per Marc  Andreessen, més tard fundador de l’empresa Netscape, va posar les bases del model  WWW al ser   el primer que va tenir funcionalitats multimèdia.

Motor de cerca Es un programa de software,  que els permet localitzar informació introduint   una paraula clau, que es diu keyword, el mes important es www.google.com que realitza la recerca  a mes de 8.000.000.000 pàgines web també alguns mes rellevants www.yahoo.com www.dmoz.com

Mouse  Ratolí  es un dispositiu electrònic petit que esta dissenyat pel palmell de la ma, que permet de desplaçar el cursor ràpidament a qualsevol punt de la pantalla, consta de  botons i roda, de vegades bola  i mitjançant el qual es poden donar instruccions a l’ordinador perquè porti a terme una determinada funció.

MP3 Mètode d’enregistrament i reproducció digital d’àudio que permet una bona qualitat de so en un pes del arxiu molt baix, molt estes a Internet.

Multidifusió es un mètode de difusió de dades en viu que permet que aquesta pugui ser rebuda per múltiples nodes de la xarxa.

Multimèdia   Informació digitalitzada que combina gràfics, imatge fixa i en moviment, text i so.

Multitasca Acció  simultània a l’ordinador de més d’un programa.

Netscape Navegador  WWW creat en 1995 per Marc Andreessen, de l’empresa nord-americana Netscape. És un dels navegadors Internet més difosos juntament a Internet Explorer.

Netiquette   Etiqueta d’Internet Conjunt de normes dictades pel costum, . i les  regles de convivència de la comunitat Internet. defineix les regles de conducta que deurien seguir els usuaris d’Internet en les seves relacions amb altres usuaris.

Net Paraula anglesa que significa xarxa.

Network  Es una xarxa d’ordinadors,   comunicació de dades que connecta entre si sistemes informàtics situats en llocs més o menys pròxims.

News o Grups de Notícies Forma habitual de denominar el sistema de llistes de correu.

Newsgroups o Grups de noticies es una aplicació d’Internet que permet de crear grups d’informació i la discussió entre grups d’usuaris sobre un tema determinat , normalment tenen un moderador que filtra que els continguts siguin adient poden ser generalistes o temàtics.

Nickname o Nick Sobrenom o àlies inventat que s’utilitza a l’hora d’accedir a un canal de xat.

Node  Nodo Ordinador pertanyent a l’estructura d’Internet es el punt de conexió de una xarxa.

Norma V.92  Standard de comunicació pel mòdem.

Nombre IP Número binari de 32 xifres que es divideix en quatre subgrups, separat per puns, cadascun dels quals pot ser representat com a número decimal.

Nova Economia  Terme encunyat a la fi dels anys 90, en plena eufòria de les noves tecnologies   Informàtica,   Telecomunicacions, e Internet en particular.

ODBC Open DataBase Connectivity És un mètode estàndard d’accés a bases de dades desenvolupat per Microsoft. la funció que realitza es el enllaç de aquestes en qualsevol aplicació.

Off line o fora de línia  el fet d’estar desconnectar o de realitzar una acció fora de la xarxa.

On line o en línia  Condició d’estar connectat a una xarxa.

Ofimàtica es la adecuacio de l’infomàtica com a eines d’oficina

OLE Object Linking and Embedding Conjunt d’estàndards creats per Microsoft que permet de crear enllaços automàticament   entre documents o combinar la informació d’aquestos en altres documents.

Ordinador  Màquina electrònica capaç de processar informació seguint instruccions emmagatzemades i coordinades per programes. Ebresoft li vendrà el ordenador a mida, ordenador PC, ordenador configurable segons les prestacions que vostè vulgui, ordenador portatil…

P2P Peer to Peer  o entre iguals,  Comunicació   l’intercanvi d’informació en general i de arxius en particular.

P&P  Plug and Play  Estàndard de maquinari i programari que requereix que el hardware   s’identifiqui quan es connecta a un ordinador, si es reconegut es fara  a instal·lació de manera automàtica i posar-los en funcionament de forma ràpida i senzilla .

Pàgina web  Document per visualitzar a Internet, generalment escrit en HTML,  Permet anar d’una pàgina a una altra a través d’enllaços i presenta documents amb  imatge estàtica i en moviment, so, vídeo, text…Ebresoft li dissenyara la seva pagina web, pagina web estàtica, pagina web dinàmica, pagina web flash, am el llenguatge web que vulgui.

Pàgina web dinàmica   Pàgina web que accedeix normalment a la seva actualització per mitja de una base de dades.

Pàgina web estàtica   Pàgina web amb textos, imatges, so…que no s’actualitza.

Paquet En Internet la informació transmesa és dividida en paquets  un cop enviada el paquets son rebuts i reagrupats per donar el format original, els paquets no tenen per que arribar   en orde  ni pel mateix lloc al seu destí

Password  Contrasenya  o Conjunt de caràcters alfanumèrics que s’entroduixen de manera escrita i  permeten  a un usuari l’accés a un determinat recurs o un servei  segon el nivell que se li així pogut atorgar prèviament sobre aquell.

Pay per view  pagament per visió,  servei de televisió que permet a l’usuari veure un determinat programa, mitjançant el pagament d’una tarifa.

PC Computadora personal,  ordinador personal  o màquina electrònica de computació com ordenadors de sobretaula en diferents configuracions , Ordenadors PC, Ordenadors Portàtils, Ordenadors Configurables, Ordenadors a Mida…  portàtil. exemple Pentium IV a 3,00 Mh 200 GB Disco 1024 MB memòria…

PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association    Associació Internacional de Targetes de Memòria per a Ordinadors Personals  Targeta estandarditzada d’expansió,   per a ordinadors personals. els seus  principals funcions son  la transmissió de missatges, dades, connexió inalambrica… utilitzant ordinadors portàtils i telèfons mòbils. aquesta tecnologia   permet connectar fàcilment una gran varietat de dispositius en un ordinador.

PDF Format de Document Portable es un format gràfic creat per l’empresa ADOBE que reprodueix qualsevol tipus de document en forma original, independentment del sistema operatiu i configuració que l’executi.    Necessita de  Acrobat Reader, per poder-lo visualitzar.

 
PERL Llenguatge per manipular textos, fitxers i processos.

PGP Programa de codificació que permet  xifrar els missatges electrònics, a fi de preservar el seu contingut o autentificar la seva procedència.

PING Cercador de Paquets d’Internet  Es una utilitat que permet d’analitzar  o  comprovar si una destinació està disponible a Internet o a una xarxa, exemple 66.249.87.99 o 217.76.143.217

PixelPunt de mesura de llum a la pantalla de l’ordinador i unitat mínima en la qual es pot dividir una imatge digital.

Plug in   Petit programa connector que afegeix alguna funció a altre programa per el seu millor funcionament. Un programa pot tenir un o més connectors. Són molt utilitzats en els programes navegadors per a ampliar les seves funcionalitats.


PoE Power Over Ethernet, sistema d’alimentació elèctrica per AP’s que permet fer passar l’electricitat per dins d’un cable de xarxa.

Port   També és un punt de connexió física d’un ordinador per a enllaçar amb altres dispositius com, per exemple, mòdems o impressores necesita conectarse per mitja d’un port al ordenador. En els protocols TCP/IP és un punt de connexió lògica.

POP  Protocol d’oficina de Correus es un protocol dissenyat per a permetre a sistemes d’usuari individual llegir correu electrònic emmagatzemat en un servidor.

PPP  Protocol Punt a punt es un protocol per a comunicacions entre ordinadors mitjançant una interfície vis telefonica. Utilitza el protocol Internet

Portal horitzontal  Accés web que proveeix informació i serveis per al públic en general exemple de serveis, callejero, cercadors, fòrums, compra electrònica…

Portal vertical Accés web especialitzat a proveir informació i serveis de manera segmentada de a un determinat sector agricultura, turisme, industria. se estableixen relacions comercials electròniques entre empreses de vegades sels denomina també Vortal.

Postmaster Persona responsable de programar,mantenir solucionar problemes, contestar preguntes… als usuaris

PostScript Llenguatge de descripció de texts i gràfics, per a impressions.

Programa Conjunt de codis escrites en un determinat llenguatge  per exemple,   C+ Pascal, COBOL… que s’executen  a una computadora, donar funcions o solucions a una acció prèviament programada. Ebresoft desenvolupa programes a mida, programació de software,  programació de botiges virtual,  programació de producció,   programació en ASP…

Protocol Es la definició de unes regles que defineixen per establir una comunicació que dos ordinadors deuen seguir per a intercanviar informació.  existeixen protocols específics per tasques diferens.

Proxy  Servidor  encarregat de gestionar el tràfic entre Internet i una xarxa privada, de manera que evita que cadascuna de les màquines de la xarxa interior hagi de disposar necessàriament d’una connexió directa a la xarxa,  conté mecanismes de seguretat com tallafocs  per impedir els  accessos no autoritzats des de l’exterior .

Puntcom Terme que s’aplica a les empreses nascudes en diferents sectors productius com a conseqüència del desenvolupament d’Internet.

Quicktime Programa de visualització digital estàndard de vídeo i so.

RAM Memòria que utilitza l’ordenador per executar els programes. És temporal i s’esborra quan s’apaga l’ordenador.

Reproductor Programa  que permet de reproduir arxius multimèdia.

RTP Protocol de Temps Real es un protocol utilitzat per a la transmissió d’informació en temps real, com per exemple àudio i vídeo en una videoconferència

Roaming  la connexió mòbil internacional  es una tecnologia que permet que l’usuari d’un telèfon mòbil pugui utilitzar-lo en una xarxa cel·lular fora de la cobertura de la xarxa a la qual pertany.

Router  enrutador  es un dispositiu que distribueix tràfic entre xarxes o nodes de conexio,   exemple necessitem un router per  tindre una connexió ADSL.

RDSI Es tracta d’una classe de línia,   que permet altes velocitats de transmissió. És la xarxa ideal per a connectar-se a Internet però, ara per ara, són encara molt cares.

Root  o arrel  es del directori inicial d’un sistema de fitxers.

SCORM Estàndard d’aprenentatge electrònic que defineix el model de contingut desenvolupats  i les especificacions tècniques relacionades.

Script   Conjunt de caràcters format per mandats i seqüències, que s’utilitza molt sovint en Internet per a automatitzar tasques i funcionalitats.

SET  Transacció Electrònica Segura  Protocol desenvolupat  per Visa i MasterCard amb la finalitat de permetre la realització de transaccions electròniques

Servidor segur  Tipus  de servidor dissenyat per a dificultar en la major mesura possible l’accés de persones no autoritzades a la informació que gestiona. Un tipus de servidor segur especialment protegit són els quals s’utilitzen en transaccions de comerç electrònic, bancs, tendes virtuals…

Servidor web   Ordenador/Servidor    que utilitza  el model client/servidor i a través d’un protocol de transferència d’hipertext, allotja pagines web, arxius…i les envia a la demanda dels usuaris d’aquetes pagines.

Servlet   Tipus d’aplicació Java que s’executa directament en el servidor web i amplia les capacitats d’un servidor web, aquesta aplicació no requereixen que el client tingui Java, perquè les pàgines html es generen dinàmicament en el servidor.

Sistema Operatiu Un sistema operatiu és un programa especial que sencarrega de gestionar els altres programes, aplicacions o   perifèrics, que s’executaran en l’ordinador.

SMS  Sistema de Missatges Curts  Procediment d’enviament i recepció de missatges escrits de petita grandària a través del teclat i la pantalla dels telèfons mòbils.

SSL Capa de Connexió Segura es un  protocol creat per Netscape amb la finalitat de possibilitar la transmissió xifrada i segura d’informació a través de la xarxa, utilitza  el port 443. El protocol SSL permet l’autenticació de servidors, la codificació de dades i la integritat dels missatges

SMTP Simple Mail Transfer Protocol es el protocol estàndard d’Internet per a l’intercanvi de correu electrònic  de servidor a servidor que permet a un usuari pugui enviar un e-mail a altres usuaris de la xarxa.


Sniffer
o husmeador es un programa que busca una cadena numèrica o de caràcters en els paquets que travessen un node a fi d’aconseguir alguna informació. Normalment s’utilitza amb fins il·legals per crakers.

Spaming  Missatges de correu electrònic no demanats que s’envien de manera indiscriminada a llargues llistes receptors i que de vegades col·lapsen seriosament els servidors de correu, son una lacra actualment que afecta ala economia i la paciència dels receptors.

Subject o assumpte  És una de les línies que composen  un missatge de correu electrònic en la que se descriu de manera breu   el contingut del missatge.

Tarifa plana Modalitat de cobrament de serveis telefònics o d’Internet    segons la qual l’usuari paga una quantitat fixa de diners per l’ús dels mateixos durant un període donat, existeixen tarifes planes de veu, tarifes planes de connexió RTB, tarifes planes de ADSL, 24 hores, Tarifes planes d¡horari restringit, tarifes planes combinades…

Temps de resposta  Espai de temps que transcorre entre que un usuari fa una petició a la xarxa i la informació demanada és rebuda contestada.

Tag  etiqueta es una instrucció que s’escriu a d’elaborar una pàgina HTML.

Tallafoc Aplicació o suport físic utilitzat per a protegir una xarxa o un ordinador connectat a Internet d’accessos no autoritzats.

TCP Protocol de comunicacions utilitzat per a  la connexió que estableix una línia de diàleg entre l’emissor i el receptor,  TCP realitza la preparacio per l’enviament de l’informacio, trenca l’arxiu en paquets i els afegeix les adreces d’origen i destí , el protocol IP s’encarrega de la resta, es un dels protocols en què es basa Internet.

TPV Terminal de punt de venda  Terminal específic instal·lat en els comerços que generalment incorpora el terminal de pagament del tipus Visa.

To   a  És una de les línies que compOsent la capçalera d’un missatge de correu electrònic en la que sescriuent el destinatari o destinataris del correu electronic.

UDP Protocol més senzill que TCP ja que no està orientat a la connexió, i per tant no estableix un diàleg previ entre les dues parts,   no torna missatge d’error quant es produeix pèrdua d’informació o no consecució de connexió.

Unix  Es un sistema operatiu multiusuari i  multitarea.

Unsubscribe Donar-se de baixa.

URL  Localizador uniforme de recursos. Conjunt de paràmetres que permeten localitzar un recurs o web en Internet; tots el documents, pagines web, arxius.. tenen una URL especifica.


Virus
Programa destinat a infectar, eliminar, causar danys o destruir, aqueta juntament am el spam es una de les lacres de Internet i les noves tecnologies.. 

Videoconferència  Connexió   entre dues o més persones que poden veure’s i escoltar-se entre si a través de la xarxa mitjançant aplicacions de software i hardware.

Virtual Basic Script  VBScript Llenguatge de programació para WWW desenvolupat per  Microsoft.

VPN  Xarxa Privada Virtual) Xarxa  privada  que utilitza tècniques de xifrat, en la que algun del seus components  e utilitza la xarxa d’Internet. 

VoIP  Veu sobre Protocol Internet  Conjunt d’aplicacions que permeten la transmissió de veu tems real a través d’Internet utilitzant els protocols TCP/IP. Aquest tipus d’aplicacions, te permeten parlar sense cap cots en el cas de que hi ha tinguis contractada per exemple una tarifa plana ADSL, actualment es pot realitzar si tens dos aparells de la mateixa tecnologia.

W3  Consortium   W3C  Organització   comesa dels quals és l’establiment dels estàndards relacionats amb WWW

WAP és la sigla del terme anglès wireless application protocol, protocol d’aplicació inalàmbrica. Aquesta tecnologia permet visualitzar pagines web a traves de telefonia mòbil.

WAN  Xarxa d’Àrea Ampla. Tipus de xarxa en la qual les dades o programes resideixen en el servidor central i la Xarxa d’ordinadors connectats entre si en un àrea geogràfica relativament extensa.

Webmaster Administrador d’un espai, servidor o aplicació web determinada.

Website Sitio web Colecció de pàgines web dotada de una direcció web única.

Windows  Sistema operatiu desenvolupat per  l’empresa Microsoft.

WinZip programa de compressió de dades.

WAP Wireless  Application  Protocol  Protocol d’Aplicació de Telefonia Sense fils aquets  permet als usuaris de telèfons mòbils l’accés a servidors web especialitzats, visualitzant la informació en la pantalla del seu telèfon.

WLAN  Wireless Local-Area Network. També conegut com LAWN. És un tipus de xarxa local inalàmbrica que utilitza ones de ràdio per comunicar-se.

WWW World Wide Web   o teranyina mundial. Es un sistema de comunicació hipertexto de Internet, la informacio esta basicament en format html, actualment es el mes este i utilitzat del mon.

XML Llenguatge Extensible de Marcat Llenguatge desenvolupat pel W3 Consortium per a permetre la descripció d’informació continguda en el WWW per mitja d’un estàndard,  El format de XML és molt semblant al de l’HTML.

XLS  extensio de un full de calcul de microsoft excel

XLS Llenguatge de fulls d’estil dissenyat per a ser utilitzat en www.

 Zip unitat d’emmagatzematge.  

 Zmodem Protocol usat en la transmissió de dades via mòdem.

Ebresoft Informatica S.L.U.
C/Sant Domenech nº 5
El Pinell De Brai   CP 43594
Terra Alta –  Terres de l’Ebre
Tarragona    Espanya
Qualsevol consulta , sugerència o reclamació poden dirigir-se a la direcció postal o  contactar a

Tel/Fax. +34 977 42 60 25     620 86 46 86
informatica@ebresoft.com

No obert al públic